1. lékařská fakulta Univerzita Karlova 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN
09.01.2014

PEDAGOGICKÁ ČINNOST GERIATRICKÉ KLINIKY

Pedagogická činnost Geriatrické kliniky

·        Výuka geriatrie magisterského studia oboru lékařství – IV. ročníků v českém a anglickém jazyce a V. ročníku (povinně volitelný předmět)
doporučená literatura
 www1.lf1.cuni.cz/syllabus

·        Bakalářské studium ošetřovatelství
– zkušební otázky
  www1.lf1.cuni.cz/syllabus
- doporučená literatura

·        Bakalářské studium ergoterapie
– zkušební otázky
  www1.lf1.cuni.cz/syllabus
- doporučená literatura

·        Bakalářské studium fyzioterapie
– zkušební otázky 
www1.lf1.cuni.cz/syllabus
- doporučená literatura

·        Postgraduální specializační vzdělávání
specializační kurzy 
www1.ipvz.cz
odborné stáže
- vzdělávací program oboru geriatrie
- doporučená literatura

·        Postgraduální doktorandské studium Gerontologie   www.kav.cas.cz

·        Výuka středních zdravotnických pracovníků a dalších nelékařských profesí

 

 

Geriatrická klinika zajišťuje pregraduální i postgraduální výuku oboru gerontologie a geriatrie v rámci studia lékařství, magisterského a bakalářského studia ošetřovatelství (ve spolupráci s Ústavem teorie a praxe ošetřovatelství 1.LF), bakalářského studia ergoterapie a fyzioterapie (ve spolupráci s Klinikou rehabilitačního lékařství 1.LF) a sociální gerontologie (ve spolupráci s Úst avem sociální mediciny a veřejného zdravotnictví 1.LF). Klinika zajišťuje postgraduální specializační a kontinuální vzdělávání v oboru geriatrie (v rámci IPVZ). Je též garantem postgraduálního doktorandského studia biomedicíny UK – obor Gerontologie. Pracovníci kliniky participují na výuce  Univerzity 3. věku 1.LF UK.

 

 

 

Výuka geriatrie studentů oboru  lékařství na Geriatrické klinice

 

Na klinice probíhá výuka geriatrie 4. ročníku magisterského studia všeobecné lékařství ve formě týdenní blokové stáže a výuka povinně volitelného předmětu Geriatrie-klinické kazuistiky pro 5. ročník studia všeobecné lékařství. Výuka  povinně volitelného předmětu Geriatrie probíhá formou seminářů s klinickými demonstracemi v zimním semestru vždy v úterý odpoledne. Důraz je kladen na klinickou praxi u lůžka, diferenciální diagnostiku nejčastějších onemocnění v séniu,  rozvoj komunikačních dovedností a schopnost studentů  pracovat a vést interdisciplinární tým. Praxe na oddělení je doplněna  semináři, klinickými demonstracemi a prezentacemi studentů.

 

 

 

Ročník                       Předmět                     Ukončení        Zodpovídá

IV. ročník        Interna – GERIATRIE            zápočet            prof. MUDr. Topinková, CSc.

                                                                                              as. MUDr. Mádlová

V. ročník         Geriatrie                                  zápočet            prof. MUDr. Topinková, CSc.

                       Povinně volitelný předmět        zápočet            as. MUDr. Mádlová

Sylabus předmětů na adrese:

česky – www 1.lf1.cuni.cz/syllabus

anglicky www 1.lf1.cuni.cz/syllabus/index.php?lang=eng

 

  

Bakalářské studium ošetřovatelství, ergoterapie a fyzioterapie

 

V bakalářském studiu ošetřovatelství probíhá výuka geriatrie v rámci blokové výuky vnitřní lékařství. Studenti bakalářského studia jsou seznamováni s teoretickými základy gerontologie,klinickou gerontologií (geriatrií) zaměřenou na praktické dovednosti v ošetřovatelské péči o nemocné vyššího věku, ale i organizačními aspekty zdravotně sociální péče o seniory. Studenti jsou vedeni ke komplexnímu, holistickému přístupu ke staršímu nemocnému, interdisciplinární a týmové práci. U BS ergoterapie a fyzioterapie spolupracuje naše pracoviště s Klinikou rehabilitačního lékařství.

 

Ročník :           Předmět:                                  Ukončení:                    Zodpovídá:

3. ročník          prezenční studium ošetřovatelství     Z; Zk                    prof. Topinková

3. ročník          kombinované studium ošetřovatelství     Z; Zk              prof. Topinková

3. ročník          ergoterapie                              zápočet, zkouška         prof. Topinková

3. ročník          fyzioterapie                              zápočet, zkouška         prof. Topinková

                       povinně volitelný předmět         zápočet                       as.MUDr.Mádlová

 

Sylabus předmětů na adrese:

 www 1.lf1.cuni.cz/syllabus

 

 

 

 

 

Postgraduální specializační vzdělávání v oboru geriatrie

 

Postgraduální výuka probíhá na Geriatrické klinice 1.LF UK, která slouží jako klinická základna Subkatedry geriatrie IPVZ. Toto pracoviště organizačně zajišťuje tříletý předatestační vzdělávací program (po ukončení interního kmene) pro lékaře zařazené do oboru geriatrie. Pracovníci kliniky jsou jmenováni MZ jako členové atestační komise (prof. Topinková, doc. Neuwirth, as. Doleželová).  Každoročně projde klinickými stážemi, specializačními kurzy a školicími pracovišti více než 100 lékařů, kteří jsou zařazeni v předatestační přípravě. Podrobné informace o činnosti katedry, vzdělávacím předatestačním programu a školicích akcích najdete na adrese :           www.ipvz.cz

 

Specializační kurzy IPVZ

Podrobný rozpis kursů i stáží najdete na adrese: www.ipvz.cz, subkatedra geriatrie

 

 

Odborné stáže IPVZ

Podrobný rozpis kursů i stáží najdete na adrese: www.ipvz.cz, subkatedra geriatrie

 

 

 

Postgraduální doktorandské studium biomedicíny - gerontologie

 

Podrobnější informace najdete na adrese: www.kav.cas.cz,

 

 

Výuka středních zdravotnických pracovníků a dalších nelékařských profesí

 

Klinika zajišťuje odbornou praxi pro studenty střední a vyšší zdravotnické školy  Praha 4, 

5. května. Pod vedením klinických pracovníků lékařů, staničních sester a rehabilitačních pracovnic jsou  budoucí zdravotníci seznamováni s charakterem práce na geriatrickém a ošetřovatelském oddělení, seznamují se  specializovanou geriatrickou rehabilitací pod vedením zkušených sester a rehabilitační pracovnice.

 

Vzdělávací akce České asociace sester

V budově Geriatrické kliniky sídlí sekretariát ČAS. Podrobnější informace o programu, činnosti a školících akcích podrobněji na webových stránkách ČAS

www.cnna.cz


 

Profesní rozvojové centrum.

Pracovníci kliniky ve spolupráci s úsekem ošetřovatelství a s hlavní sestrou VFN  přednášejí pravidelně v kurzech  pro zdravotnické pracovníky. Cílem je umožnit dostupnost celoživotního vzdělávání nelékařským pracovníkům a systém vzdělávání  zavést do praxe.

Je připraveno šest výukových  modulů :

·        Současné ošetřovatelství a řízení nových pracovníků nelékařských profesí.

·        Manažerské a profesní dovednosti.

·        Ošetřovatelský proces.

·        Rehabilitační ošetřovatelství.

·        Zvláštnosti chorob ve stáří- jak v nemocnici, tak v sociální péči.

·        Management ošetření ran se zaměřením na rizikové pacienty.

 

Na školící akce je možno se hlásit písemně na adresu: Růžena Wágnerová, ředitelství VFN,

 U Nemocnice 2, Praha 2, PSČ 128 08.

Výuka probíhá v budově Geriatrické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze 2, Londýnská 15, Praha 2, 1. patro.

 

 

 

 

 

 

 

 Personální obsazení:

 

Přednostka:                               prof. MUDr.Eva Topinková, CSc.

                                                 Tel.:+420-225 374 116

                                                 E-mail: eva.topinkova(zavináč)vfn.cz

 

Sekretářka:                                

                                                 Tel./fax.: +420- 222 514 294

                                                  tel.:  225 374 175

                                                 E-mail.: geriatrie.sekretariat(zavinac)lf1.cuni.cz

 

 

English-taught courses:              prof. MUDr. Eva Topinková, CSc.

                                                 E-mail: eva.topinkova(zavináč)vfn.cz

 

Docenti:                                    doc. MUDR. Jiří, Neuwirth, CSc.

                                                 Tel.:225 374 111

                                                 E-mail:  neuwirth.jiha(zavinac)seznam.cz

 

 

Zástupce pro výuku:                 as. MUDr.Pavla Mádlová

                                                Tel./fax: 225 374 112

                                                E-mail: pavla.madlova(zavináč)vfn.cz

 

Odborné asistentky:                  PharmDr. Daniela Fialová,Ph.D.

                                                Tel.:225 374 157

                                                E-mail:  daniela.fialova(zavinac)lf1.cuni.cz

 

                                                MUDr. Marie Berková, Ph.D.

                                                 Tel.: 225 374 110

                                                 E-mail. marie.berkova@lf1.cuni.cz

 

 

Odborný pracovník:                 MUDr. Jan Klán

                                                Tel.:225 374 176

                                                E-mail: jan.klan(zavináč)vfn.cz

 

                                                MUDr. Tomáš Richter

                                                Tel.|: 225 374 137

                                                 E-mail: tomas.richter@vfn.cz